Sylwetka Proroka

Sylwetkę Proroka na podstawie Starego i Nowego Testamentu przedstawił nam Bartosz na konferencji dniu 4 kwietnia. Poznaliśmy odpowiedzi na następujące pytania:
W jaki sposób Bóg powołuje proroków?
Jakie są rekcje proroka na powołanie oraz jaka jest misja proroka?

I jak działa na niego Duch Boży? 

Jednym z pierwszych proroków był Mojżesz. Został wybrany na proroka bardzo bezpośrednio i widzialnie.
„Wj 3:2Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. „

W Nowym Testamencie możemy odnaleźć równie spektakularne powołanie na posługę w przypadku Szawła:
„Dz 9:3Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba.
9:4A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?
9:5Kto jesteś, Panie? – powiedział. A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz.
9:6Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić.

9:17 Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym.
9:18 Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony.
9:19 A gdy go nakarmiono, odzyskał siły.
9:20 Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym.”

Jonasz – również został powołany bezpośrednio.
Jo
1:1 Pan skierował do Jonasza, syna Amittaja, te słowa:
1:2 Wstań, idź do Niniwy – wielkiego miasta – i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze.

Jan Chrzciciel – bardzo ciekawe gdyż jest powołany na proroka jeszcze przed narodzeniem. Anioł Gabriel oznajmia wolę Boga jego ojcu Zachariaszowi.
Łk, 1:13 Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się Zachariasz! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan.
1:14 Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie.
1:15 Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym.
1:16 Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich;
1:17 on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych – do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały.

Również możemy doszukać się powołań apostołów Piotra i Andrzeja, a także tłumów po przemowie Piotra w dni Zesłania Ducha Świętego.

Dz, 2,41 Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

Wybrani prorocy reagowali różnie na powołania, byli tylko ludźmi, zatem często pojawiały się wątpliwości, niezrozumienie, strach, uczyli się na błędach. Mojżesz wcześniej wspomniany, ma wątpliwości czy podoła, czy Izraelici mu uwierzą, ale Bóg wyposaża go w niezbędny ekwipunek, cuda oraz swojego brata Aarona.
Jonasz – uciekł, był Izraelitą i nie do pomyślenia dla niego było pójście do pogan i jeszcze przemawianie w imieniu Boga.
Piotr – uczy się wiary, odwagi i lojalności.
Mt 14:28 Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!
14:29 A On rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa.
14:30 Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie!
14:31 Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, małej wiary?

W jaki sposób prorok może się rozwijać?
Prorok może się rozwijać dzięki Duchowi Bożemu, dzięki współpracy z nim. Przykładem jest Piotr, który po zesłaniu Ducha Świętego zyskuje odwagę, moc i siłę. Mówi otwarcie do tłumu. Głosi Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Tego dnia zostaje ochrzczonych ok 3 tysięcy dusz.

Jaka jest ich misja?
Wzywają do nawrócenia, oznajmiają wolę Bożą, głoszą Słowo Boże, w Starym Testamencie zapowiadają przyjście Mesjasza, pokrzepiają, pocieszają, przemawiają ku zbudowaniu ludzi, zachęcają do czujności, wstawiają się u Boga.

1 Kor, 14:3 Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze.

Wcześniej wspomniany Mojżesz, realizował wolę Boga, przeciwstawił się faraonowi, wyprowadził naród z niewoli egipskiej, przekazał dziesięć przykazań (Wj 20:2-17). Prowadzi do ziemi obiecanej. Umacnia lud poprzez liczne cuda i znaki.

Jonasz – szedł przez Niniwę i wzywał do nawrócenia, całe pogańskie miasto wraz z królem, które rozpoczęło pokutę i post zostało oszczędzone, Bóg okazał swoje miłosierdzie. W dalszych rozdziałach czytamy, iż Jonasz jest niepocieszony decyzją Boga. Zrobił coś co było sprzeczne z przekonaniami Izraelity.

Prorocy posiadają m.in. umiejętność tłumaczenia snów, które zawierają przekaz od Boga. Takim przykładem jest Daniel, który tłumaczy sen królowi Babilońskiemu. Król jest pod wielkim wrażeniem i uznaje wyższość Boga. Dzięki temu Daniel uzyskuje przychylność króla oraz zaszczyty na dworze królewskim oraz szerzy królestwo Boże na ziemi.

W jaki sposób Duch Boży oddziałuje na proroka – wyzwala proroctwo?

Spontanicznie – przykładem jest Maryja czy Symeon

Łk
1:40 Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
1:41 Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.

Lub drugi przykład Symeon – prorokuje Maryi oraz Jezusowi

2:34 Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.
2:35 A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.

Ciekawostka – proroctwo z racji pełnionego urzędu, które wypowiada Kajfasz o Jezusie.

J 11 49-52
11:49 Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę,
11:50 że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród.
11:51 Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród,
11:5 a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno.

Różnice pomiędzy prorokami Starego i Nowego Testamentu.
W Starym Testamencie prorocy to raczej pojedyncze silne jednostki, prowadzące lud, przemawiające w imieniu Boga, realizując jego wolę. Prorokują o czasach mesjańskich. W obecnych czasach kiedy proroctwa mesjańskie się wypełniły, Jezus Chrystus przyszedł na świat i zmartwychwstał, nastąpiło wylanie Ducha Świętego. Każdy włączony w kościół Chrystusowy jest zachęcany do pozyskiwania i rozwijania daru proroctwa, który jest darem od Ducha Świętego.

1Kor 14 1-4
14:1 Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa!
14:2 Ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem Ducha mówi rzeczy tajemne.
14:3 Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze.
14:4 Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje, buduje Kościół.

Wszyscy jesteśmy zaproszeni do prorokowania, mówi o tym również Katechizm Kościoła Katolickiego:

KKK 783
783 Jezus Chrystus jest Tym, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i którego ustanowił „Kapłanem, Prorokiem i Królem”. Cały Lud Boży uczestniczy w tych trzech funkcjach Chrystusa i ponosi odpowiedzialność za posłanie i służbę, jakie z nich wynikają.

785 „Święty Lud Boży uczestniczy także w funkcji prorockiej Chrystusa”. Dokonuje się to
przede wszystkim przez nadprzyrodzony zmysł wiary, który jest zmysłem całego Ludu
Bożego, świeckich i hierarchii, gdy „niezachwianie trwa przy wierze raz podanej
świętym”, gdy pogłębia jej rozumienie i staje się świadkiem Chrystusa pośród tego świata.

Kategorie / tagi

Poprzedni i następny

PASCHA JAKO ZAPOWIEDŹ EUCHARYSTII

Duch Święty jako Osoba i dawca darów

Podobne wpisy